Deponi i Stockholm för slutförvaring

Även om vi anstränger oss för att återföra material till kretsloppet, finns det restavfall som måste slutförvaras. Sådant avfall hamnar på deponi i Stockholm.

I mitten av 1900-talet försågs de flesta trapphus i bostadshus med sopnedkast. Allt hushållsavfall hamnade i husets källare. Därifrån hämtades det stora säckar. Männen som fick hämta säckarna kallades nedlåtande för “sopgubbar”. Idag källsorterar vi avfall och lägger det i olika kärl som kallas för miljöhus.

Avfallet som transporteras till avfallsanläggningar sorteras med avancerade maskiner. Järn plockas upp av stora magneter och blir till skrot som sedan smälts om. Plast och papper pressas i balpressar och regenereras på olika sätt. Allt görs för att skona miljön och klimatet. Men i grunden finns också ekonomiska motiv.

Deponi i Stockholm – förädling av schaktmassor

En återvinningsanläggning tar emot schaktmassor från olika källor. Men det går inte att utan vidare lämna schaktmassor till tippen. De ska nämligen genom olika metoder sorteras och tvättas för att bli till odlingssubstrat för trädgårdar och parkanläggningar. Återvinning av jord i Stockholm görs istället för att alla schaktmassor ska slutförvaras på deponi. För att detta ska kunna göras måste schaktmassorna deklareras och i princip ursprungsmärkas.

Till en återvinningsanläggning kommer en rad osorterade restprodukter. Förutom schaktmassor kan det handla om betong och asfalt men även miljöfarliga material som exempelvis innehåller asbest. Allt sådant går inte att separera och sortera. Det går därför inte att omvandla till produkter som kan återanvändas. Istället måste det läggas på deponi, där det får slutförvaras med strikta miljömässiga krav.

18 Apr 2023